Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu PRAKTIS, spoločnosti PRAKTIS SK s.r.o.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode PRAKTIS prevádzkovaného spoločnosťou PRAKTIS SK s.r.o., a sú súčasťou každej jednotlivej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť PRAKTIS SK s.r.o. so sídlom Barčianska 64, 040 17 Košice - mestská časť Barca, IČO: 50 403 125 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 39468/Va kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ) pri predaji tovaru formou internetového obchodu. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 102/2014 Z.z. ). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom, č. 40/1964 Zb., Všetko v znení neskorších predpisov.

Stručná špecifikácia minimálneho SW a HW, ktorého použitie si vyžaduje internetový obchod spoločnosti PRAKTIS SK s.r.o. www.praktis.sk: Nakupovanie v e-shope je prístupné vo všetkých aktualizovaných internetových prehliadačoch bez ďalšieho špeciálneho softvéru a špeciálnych požiadavkách na výkon hardvéru. Technická dokumentácia produktov určená na prevzatie je vo formáte PDF, odporúčaný program pre prezeranie je Adobe Reader.

 

Článok I.
Vymedzenie pojmov
 

Predávajúci je obchodná spoločnosť PRAKTIS SK s.r.o. so sídlom Barčianska 64, 040 17 Košice - mestská časť Barca, IČO: 50 403 125 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 39468/V, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. Ďalšie kontaktné údaje predávajúceho sú tieto: email info@praktis.sk, tel. +421 907 110 770

Zákazníkom nášho internetového obchodu (alebo len e-shopu) je kupujúci. Kupujúci  je fyzická osoba ktorá je spotrebiteľom,  fyzická osoba ktorá je podnikateľom  a právnická osoba.

Spotrebiteľom  je  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy  nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.    

Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri,  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu



Článok II.
Kúpna zmluva
 

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je záväzná objednávka tovaru kupujúceho, ktorú kupujúci urobí vyplnením internetového objednávkového formulára na internetových stránkach predávajúceho a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom, ktorý bude kupujúcemu zaslaný elektronicky na jeho emailovú adresu, ktorú kupujúci predávajúcemu oznámi pri objednávke. Súhlas predávajúceho (akceptácia) zasielaný kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, bude obsahovať to, čo bolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté, tj. Obsah kúpnej zmluvy vr. špecifikácia predmetu predaja, jeho ceny, miesta dodania, spôsobu dodania, ceny dopravy a pod. Súčasťou takéhoto oznámenia je aj odkaz na platné obchodné podmienky, ktoré tvoria súčasť zmluvy a s ktorými bol kupujúci oboznámený pri elektronickom uzatváraní objednávky.

Vykonaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa vopred tj. Pred vykonaním záväznej objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane postupu pri prípadných reklamáciách, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky na internetových stránkach predávajúceho upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho aj bez dohody s kupujúcim, a to v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Predávajúci prehlasuje, že mechanizmus uzavretie kúpnej zmluvy umožňuje kupujúcemu opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred alebo pri podaní záväznej objednávky kupujúceho.

Súčasťou každej kúpnej zmluvy sú aj obchodné podmienky, ktoré nakupujúci musí odsúhlasiť pred uzavretím objednávky.

 

Článok III.
Vady tovaru, Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
 

1. Chyby tovaru
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá vlastnosti alebo kvalitu, ktoré zmluvné strany dohodli, alebo ktoré má mať podľa právnych predpisov, alebo nie je použiteľné k dohodnutému účelu, popr. účel vyplývajúci z právnych predpisov, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím vedel, že má tovar vadu, alebo vadu sám spôsobil.

Beh lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci od kupujúceho nedostal podklady objektívne potrebné pre riadne vybavenie reklamácie (časti tovaru, iné podklady a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Prípadné reklamácie sú vybavované v zmysle zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.


2. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa  právo od zmluvy bez uvedenia dôvodu odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho, a to tak, že mu pošle vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na internetových stránkach predávajúceho, a to buď listom zaslaným na adresu sídla predávajúceho, alebo emailom zaslaným na vyššie uvedenú kontaktnú emailovú adresu predávajúceho, alebo zvolí inú sprievodnu formu na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený Tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody. Kupujúci, ktorý odstupuje od zmluvy, zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

Obdržanie formulára "Odstúpenie od zmluvy", vrátane uvedenia dňa jeho doručenia, je predávajúci povinný kupujúcemu potvrdiť emailom zaslaným mu na jeho emailovú adresu uvedenú v záväznej objednávke kupujúceho.

Právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľ nemá, ak jej predmetom je :

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

h) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

i) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

 

Článok IV.
Ochrana osobných údajov
 

Informácie o zákazníkoch (kupujúcich) sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním, a to so spracovaním a zhromažďovaním iba na obchodné účely predávajúceho, ako je napr. Zasielanie ponúk tovaru predávajúceho kupujúcemu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, účtovná a marketingová spoločnosť, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre ich výkon činností. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to v elektronickej forme a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.


Článok V.
Záverečné ustanovenia

 
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 22. februára 2020.

 

Dokumenty k stiahnutiu:

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Reklamačný protokol

Oboznámenie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov