Ochrana osobných údajov
 

Informácie o zákazníkoch (kupujúcich) sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním, a to so spracovaním a zhromažďovaním iba na obchodné účely predávajúceho, ako je napr. Zasielanie ponúk tovaru predávajúceho kupujúcemu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, účtovná a marketingová spoločnosť, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre ich výkon činností. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to v elektronickej forme a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.

 

Dokumenty k stiahnutiu:

Oboznámenie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov