Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi "kupujúcim" a spoločnosťou PRAKTIS SK s.r.o., prevádzkovateľom stránok www.praktis.sk (ďalej len "predávajúci"). Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na http://www.praktis.sk.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystaví Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, - ďalej len záručný list) s uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo, .. .) na želanie zákazníka. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v rámcovej zmluve, kúpnej zmluve či v dodatku k týmto zmluvám, či inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

 

1. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, najskôr však dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je podľa zákona 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka).

Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. §619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácia riadi výhradne týmto poriadkom.

 

2. Záručné podmienky

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

Tovar je možné reklamovať osobne  alebo zaslaním tovaru na výdajné miesto spoločnosti PRAKTIS SK s.r.o., Barčianska 64, 040 17 Košice - mestská časť Barca

V prípade, že neviete, aký spôsob reklamácie bude pre Vás najlepší a najrýchlejší, obráťte sa prosím na našho reklamačného technika na e-maile info@praktis.sk alebo na naše klientské centrum na telefóne +421 907 110 770.

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar či služba v okamihu ich prevzatia kupujúcim. Ak nejde o tovar deklarovaný pri predaji ako tovar použitý, zodpovedá predávajúci za vady ďalej uvedené, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.

- pri chybách materiálu, funkčných vadách, alebo vadách vzniknutých pri výrobe, montáži alebo inštalácii tovaru, vykonanej predávajúcim. Podmienkou uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady je vykonávanie pravidelnej bežnej užívateľskej údržby zariadenia v súlade s užívateľskou príručkou.

2.2. Reklamácia bude zamietnutá v týchto prípadoch:

 - závadách vzniknutých zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením elektrostatickým výbojom.

- pri poškodení zariadenia nadmerným mechanickým opotrebovaním.

- pri chybách vzniknutých použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho či nevhodného spotrebného materiálu, a na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté.

- na vady vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo iných vonkajších udalostí, ku ktorým došlo po prechode nebezpečenstva škody na tovare alebo na vady spôsobené pri prevádzke za extrémne neobvyklých podmienok.

- v prípade neoprávneného zásahu do tovaru inou osobou ako predávajúcim alebo osobou, ktorá bola k tomuto zásahu predávajúcim výslovne poverená. Porušenie plomb či ochranných markantov bude považované za neoprávnený zásah kupujúcim, ak nepreukáže kupujúci opak.

Zhora uvedené podmienky poskytovania záruk je kupujúci povinný premietnuť do svojho zmluvného vzťahu voči svojim zákazníkom.

 

3. Doprava a zasielanie

Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravcu s príslušnými ustanoveniami občianskeho, resp. obchodného zákonníka.

3.1. V prípade, že kupujúci reklamuje tovar na diaľku, je potrebné reklamovaný tovar zaslať na výdajné miesto spoločnosti PRAKTIS SK s.r.o., Barčianska 64, 040 17 Košice - mestská časť Barca

Balík je potrebné označiť viditeľným nápisom 'REKLAMÁCIA' a ten musí obsahovať:

Reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva, nákupný doklad, prípadný dodací a záručný list a vyplnený reklamačný formulár, ktorý si možete stiahnuť z plochy pod týmto článkom.

Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho (na dobierku), nebude prijatý. Kupujúci má nárok na úhradu nákladov spojených s uplatnením reklamácie a to u predávajúceho. Spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci. Reklamovaný tovar je nutné dobre zabaliť, prípadne poistiť proti strate. Predávajúci nezodpovedá za mechanické poškodenie tovaru vzniknuté nevhodným zabalením počas prepravy.

3.2. Reklamáciu nie je možné uplatniť na obdržaný tovar ktorý bol mechanicky poškodený počas prepravy.

3.3.  Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený. Kupujúci je povinný doložiť platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, musí tiež doložiť doklad o reklamácii. V nákupnom doklade a reklamačnom protokole musí byť uvedené rovnaké sériové číslo, ako na výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

 

4. Vybavenie reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený alebo vymenený za nový. Predávajúci je oprávnený vadný tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami od rovnakého, alebo iného výrobcu. Pokiaľ nie je výmena, ani oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru (v prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať). V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Reklamácia tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník. V prípade reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu uvedenú v Reklamačnom protokole (doba medzi dátumom prijatia reklamácie a dátumom ukončenia reklamácie). Ak bola reklamácia tovaru vybavená výmenou tovaru za nový, začína záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. Doba trvania reklamácie sa počíta od druhého dňa po prijatí tovaru do dňa vybavenia reklamácie, nie do vyzdvihnutia tovaru zákazníkom.

 

5. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci  nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.homechooseLanguage

 

Dokumenty k stiahnutiu:

Reklamačný protokol